Psilosybiini.info
Uudistunut keskustelupalsta osoitteessa https://discourse.psilosybiini.info

Nykyinen huumausainelainsäädäntö koskien taikasieniä.

Poissa Hypnagogic

  • Viestejä: 250
  • Karma: 14
  • Profiili
Kysymykset ja ehdotukset infopakettia koskien otetaan vastaan Lainsäädäntö-keskustelualueen suunnittelu -ketjussa. Sinne myös sisällön herättämät ihmetykset sekä mahdolliset korjaukset.Sisällysluettelo:
(Linkit aukeavat uuteen välilehteen.)

Otteita ajankohtaisesta huumausainelainsäädännöstä
Tiivis yleiskatsaus huumausaineita koskevien lakipykälien halki.
(alkuperäinen kooste Lainsäädäntö-alueen inspiroimiseksi:
myöhemmän kehityksen myötä lähinnä historiallista arvoa)


Kotietsinnöistä
Yksityiselämän suoja rajoituksineen: Perustuslain luku 2.
Laajemmin kotietsinnöistä: Pakkokeinolain luku 5.
Oikeusministeriön suhteellisuusperiaate.

Sienten tilaaminen ulkomailta
Käyttäjien keskustelua tullin toiminnasta.
(ei suoraa lakitekstiä)

Psilosybiinisienten kasvatuksesta
Kaikenlainen kasvatus on käytännössä laitonta.

Rikosnimikkeet ja rangaistukset
Huumeisiin liittyvien rikosten määritelmistä ja rangaistuksista: Rikoslain luku 20.
1 § Huumausainerikos
2 § Törkeä huumausainerikos
2 a § Huumausaineen käyttörikos
3 § Huumausainerikoksen valmistelu

Otteita rikoslain luvuista 5, 6, 15 ja 20,
joista tarkemmin seuraavan otsikon alla.

Taikasienestäjien kanssa toimimisesta
Mihin saan osallistua tai kehottaa? Mistä saan vaieta?
Rikoslain luvut 5, 6, 15 ja 20.
4 § Huumausainerikoksen edistäminen
4 a § Törkeä huumausainerikoksen edistäminen
10 § Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
3 § Rikoskumppanuus
5 § Yllytys
6 § Avunanto
8 § Rangaistusasteikon lieventäminen


Muista seurauksista
Tähän mennessä mainittujen rangaistusten lisäksi: Rikoslain luku 20.
6 § Menettämisseuraamus
7 § Toimenpiteistä luopuminen

Kärpässienistä
Punakärpässieni on lääkeainelistalla.
5 § Lääkerikos: Rikoslain luku 44.


Sisällysluettelo linkkeineen rakentuu ketjun kehittyessä.
Mitä ikinä tahdot Tämän Hetken olevan.  ~


Poissa Hypnagogic

  • Viestejä: 250
  • Karma: 14
  • Profiili
Toistaiseksi informaatiopaketin käytetyin lähde:
Huumausainelaki 30.5.2008/373


Otteita ajankohtaisesta huumausainelainsäädännöstä

Huumausainelaista:

3 §
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
5 ) huumausaineella:
d) metyleenidioksipyrovaleronia, kat-kasvia (Catha edulis), meskaliinia sisältäviä kaktuskasveja ja
Psilosybe-sieniä; (24.6.2010/595)
7) huumausaineen valmistuksella, tuotantoa lukuun ottamatta kaikkia menetelmiä, joilla huumausaineita voidaan aikaansaada, sekä puhdistamista ja huumausaineen muuntamista toiseksi huumausaineeksi; sekä
8 ) huumausaineen tuotannolla oopiumin, kokanlehtien, kannabiksen tai kannabishartsin erottamista kasveista, joista niitä saadaan.

7 §
Eräiden kasvien ja sienien viljelykielto
Kat-kasvin (Catha edulis), Psilosybe-sienien ja kokapensaan viljely on kielletty.

23 §
Eräät aineet, valmisteet ja testijärjestelmät
(Seuraava ei siis koske psilosybiinisieniä, koska ne kuuluvat tässä mainittavaan listaan - ks. huumausaineasetus-linkki. Jätin kuitenkin tekstin tähän yhtenä mielenkiintoisimmista kohdista huumausainelaissa.)
Tämän lain mukaista tuonti- ja vientilupaa ei tarvita sellaisille yhdistelmävalmisteille, jotka sisältävät muuta psykotrooppista ainetta kuin psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen listassa I mainittua ainetta, joissa on huumausainetta vain vähän taikka joissa huumausaine on vaikeasti erotettavassa muodossa ja joihin voi liittyä aineen laajaan lääkinnälliseen käyttöön nähden vain vähäisenä pidettävä väärinkäytön vaara.

42 § (16.10.2009/775)
Rikostorjunta
Poliisi sekä tulli- ja rajavartioviranomaiset toimivaltaisina viranomaisina
Toimivaltaisia viranomaisia ovat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen lisäksi myös poliisi huumausaineiden rikostorjuntaan liittyvissä asioissa sekä tulli- ja rajavartioviranomaiset huumausaineiden maahantuontiin, maasta vientiin ja kauttakulkuun liittyvissä asioissa --

44 §
Hävittäminen
Pidättämiseen oikeutetun virkamiehen on todistettavasti hävitettävä tai määrättävä hävitettäväksi takavarikoitu tai valtiolle menetetyksi tuomittu huumausaine. --
Pidättämiseen oikeutettu virkamies saa todistettavasti hävittää tai määrätä hävitettäväksi huumausaineen laittomaan tuotantoon, viljelyyn, valmistukseen, hallussapitoon tai käyttöön tarkoitetun raaka-aineen, muun aineen, laitteen tai tarvikkeen, joka voidaan takavarikoida, jos on todennäköistä, että se tultaisiin tuomitsemaan valtiolle menetetyksi.

50 §
Voimaantulo
Tällä lailla kumotaan 17 päivänä joulukuuta 1993 annettu huumausainelaki (1289/1993), jäljempänä vanha laki, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Luin huumausainelain kokonaan läpi, ja tuossa ovat poimittuina keskeisimmiksi arvioimani pykälät.
Kuriositeettina: Kuten huomaamme kohdasta 3 § 5) d, on taikasieniä koskeva lainsäädäntö erittäin tuoretta ja vielä muotoutumassa (24.6.2010/595).


Tällaisia perustietoja näkisin tarpeelliseksi (ja varmaan virkavaltaakin miellyttäväksi; peace and love) koota sivustomme käyttäjien tietoon. Täydennykset ovat aina tervetulleita! Allekirjoittanut päivittänee satunnaisesti lisälöytöjään.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Huumausaineasetuksesta:

Psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen listoihin I–IV kuuluvat seuraavat aineet ja valmisteet

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista I
Psilosiini, psilotsiini (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indol-4oli)
Psilosybiini (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indol-4-yylidivetyfosfaatti)
Seuraavat kasvit:
Psilosybe-sienet

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

[Seuraava ei ole läppä.]

Rikoslaki 19.12.1889/39
Me Aleksander Kolmas, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Zsaari, Suomen Suuriruhtinas, y.m., y.m., y.m. [:D] Teemme tiettäväksi: Suomenmaan Valtiosäätyjen alamaisesta esityksestä tahdomme Me täten armosta vahvistaa seuraavan rikoslain Suomen Suuriruhtinaanmaalle, jonka voimaanpanemisesta, niinkuin myöskin rangaistusten täytäntöönpanosta erityinen asetus annetaan:

1 § (30.5.2008/374)
Huumausainerikos
Joka laittomasti
1) valmistaa tai yrittää valmistaa huumausainetta taikka viljelee tai yrittää viljellä kokapensasta, kat-kasvia (Catha edulis) tai Psilosybe-sieniä,
4) myy, välittää, toiselle luovuttaa tai muulla tavoin levittää tai yrittää levittää huumausainetta, tai
5) pitää hallussaan tai yrittää hankkia huumausainetta,
on tuomittava huumausainerikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
-- rikoksentekijä on tuomittava törkeästä huumausainerikoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Huumausaineen käyttörikos
Joka laittomasti käyttää taikka omaa käyttöä varten pitää hallussaan tai yrittää hankkia vähäisen määrän huumausainetta, on tuomittava huumausaineen käyttörikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.


Linkeistä löytyy perusteellisemmin lisää.


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

EDIT: Tein pari lisäystä ja pyrin saamaan pakettia mukavammin silmäiltävään muotoon.
(1.12. 05:45)


EDIT2: Olisipa muuten lannistuksen multihuipennus saada sienien viljelemisen yrittämisestä kaksi vuotta linnaa. ;D
(Varmuuden vuoksi selvennän vielä: Näin ei tule käymään.)
Mitä ikinä tahdot Tämän Hetken olevan.  ~


Poissa Hypnagogic

  • Viestejä: 250
  • Karma: 14
  • Profiili
Kotietsinnöistä

Kotietsinnät oikeuttava perustus:

10 §
Yksityiselämän suoja

Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla.

Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.

Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Lailla voidaan säätää lisäksi välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana.

Lähde:
Suomen perustuslaki 11.6.1999/731
2 luku
Perusoikeudet

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731


Kotietsinnöistä löytyy hyvä ja kattava selvitys, jota en sen pituuden vuoksi tähän ketjuun kopioi. Ylläoleva on eräänlainen otsikko tälle - suosittelen tutustumaan:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870450 (ks. 5. luku, sivun puolivälissä)
Pakkokeinolaki (^linkki) on muutenkin laittomia päihteitä harrastavalle (ne kurjat rikolliset) erittäin mielenkiintoista ja hyödyllistä luettavaa.
Mitä ikinä tahdot Tämän Hetken olevan.  ~


Poissa Ilviselmä

 • ihmekös tuo
  • Viestejä: 461
  • Karma: 48
  • Profiili
Oikeusministeriöltä:
Lainaus
Ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytäntöä on jonkin verran siitä, onko voimassa olevan lain 5 luvun 1 §:n 1 momentin edellyttämää rikosepäilyä ollut. Useissa ratkaisuissa on katsottu, että kotietsinnästä pidättäytyminen olisi ollut sen toteuttamista perustellumpaa. Tämä liittyy kysymykseen kotrauhan asemasta korkeasti arvostettuna oikeushyvänä. Tältä osin merkittävässä asemassa on suhteellisuusperiaate, minkä vuoksi lievien rikosten yhteydessä kotietsintä on katsottu kyseenalaiseksi (esimerkiksi kahden ekstaasitabletin hankkimiseen liittyvä tapaus). Suhteellisuusperiaatteeseen liittyviä ratkaisuja löytyy myös EIT:n ratkaisukäytännöstä. Esimerkiksi liikennerikkomusta koskevassa tapauksessa Buck v. Saksa 28.4.2005 ihmisoikeustuomioistuin on EIS 8 artiklan 2 kappaleeseen liittyen todennut, että sen oikeuskäytännön mukaan välttämättömyys tarkoittaa sitä, että puuttuminen vastaa pakottavaa yhteiskunnallista tavoitetta ja on oikeassa suhteessa hyväksyttäviin tavoitteisiinsa.


Poissa Hypnagogic

  • Viestejä: 250
  • Karma: 14
  • Profiili
Katso myös paljon mielenkiintoista lainsäädännöllistä keskustelua sisältävä
Sienikaupat / Sienten tilaaminen ulkomailta.

Suosittelen lämpimästi mm. shro:n tiivistystä.
Mitä ikinä tahdot Tämän Hetken olevan.  ~


Poissa Avalon

  • Viestejä: 350
  • Karma: 28
  • Profiili
Alan nyt tuottaa tähän tekstiä, kun tää projekti on ollu nii pitkään jäässä. Laitan vähän turhempiakin kohtia, voidaan sitten myöhemmin miettiä, mitä niillä tehdään. Pidän esimerkiksi todella epätodennäköisenä, että törkeitä huumauainerikoksia joudutaan asian puolesta setvimään.

Psilosybiini- eli taikasienistä

Psilosybiinisienet ovat Suomen lain mukaan huumausaineita, ja näin ollen niiden tuotanto, valmistus, tuonti Suomen alueelle, vienti Suomen alueelta, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö on kielletty. Lähtökohtaisesti laki kieltää siis kaiken toiminnan, johon liittyy huumauaineen hallussapito tai sen hallussapidon aikaansaaminen, kuten sienten kerääminen.

Psilosybiini on esimerkiksi LSD:n ja ekstaasin tapaan erittäinvaarallinen huumauaine, eli sen käyttöön liittyy lain mukaan virheellisestä annostelusta johtuva hengenvaara, lyhytaikaisestakin käytöstä johtuva vakavan terveydellisen vaurion vaara tai voimakkaat vieroitusoireet. Ilmeisesti laki viittaa vakavaan (mielen?)terveydelliseen vaurioon.

Lainaus käyttäjältä: Huumausainelaki 1. luku, Yleiset säännökset
3 § Määritelmät
5) huumausaineella:
b) psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen listoihin I–IV kuuluvia aineita ja valmisteita
d) --- ja Psilosybe-sieniä

5 § Yleiskiellot
Huumausaineen tuotanto, valmistus, tuonti Suomen alueelle, vienti Suomen alueelta, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö on kielletty. Kiellosta voidaan poiketa lääkinnällisissä, tutkimuksellisissa ja valvonnallisissa tarkoituksissa siten kuin niistä erikseen tässä laissa tai muualla laissa säädetään.

Lainaus käyttäjältä: Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista I
Psilosiini, psilotsiini (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indol-4oli)
Psilosybiini (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indol-4-yylidivetyfosfaatti)
Seuraavat kasvit:
Psilosybe-sienet

Psilosybiinisienten kasvatuksesta

Psilosybiinisienten kasvatus kielletty yksityishenkilöiltä, oli tarkoitus mikä hyvänsä. Selitykseksi ei siis käy esimerkiksi koriste- tai tieteellinen kasvatus.
Lainaus käyttäjältä: Huumausainelaki 1. luku, Yleiset säännökset
7 § Eräiden kasvien ja sienien viljelykielto
Kat-kasvin (Catha edulis), Psilosybe-sienien ja kokapensaan viljely on kielletty.
Lainaus käyttäjältä: Huumauainelaki 2. luku, Luvanalainen valmistus
9 § Luvan myöntäminen
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus voi myöntää luvan huumausaineen valmistukseen, Suomeen tuontiin, Suomesta vientiin ja käsittelyyn.
Lupa voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoittajalle, oikeushenkilölle taikka yliopistolle tai muulle tutkimuslaitokselle:
1) lääkkeiden tuotantoon ja muihin lääkinnällisiin tarkoituksiin, jos toimija saa lääkelain 17 §:n 1 momentin nojalla tuoda Suomeen lääkkeitä;
2) huumausaineen toteamiseksi käytettävien aineiden, valmisteiden ja testijärjestelmien valmistukseen, tuontiin, vientiin tai käsittelyyn, jos ne sisältävät huumausaineita; tai
3) tieteelliseen tutkimukseen sekä lääkinnällisissä tarkoituksissa tapahtuvaan tutkimukseen, laadunvalvontatutkimukseen ja tuotekehittelyyn.

12 § Valmistuslupa

Huumausaineen valmistuslupa voidaan myöntää enintään kalenterivuodeksi kerrallaan. Valmistuslupaa ei vaadita lääkelaissa tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmistukseen. Huumausaineelle, jolla ei ole lääkinnällistä käyttöä, ei saa myöntää valmistuslupaa.

Psilosybiinisienten kasvattamisen soveltuvan välineen, tarvikkeen tai aineen hankkiminen tai hankkimisen yrittäminen psilosybiinisienten kasvattamiseksi on Huumausainerikoksen valmistelu.

Lainaus käyttäjältä: Rikoslaki 20. luku, Huumausainerikoksista
3 § Huumausainerikoksen valmistelu

Joka tehdäkseen 1 §:n 1–4 kohdassa tarkoitetun rikoksen valmistaa, tuo maahan, hankkii tai vastaanottaa tällaisen rikoksen tekemiseen soveltuvan välineen, tarvikkeen tai aineen, on tuomittava huumausainerikoksen valmistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.

Rikosnimikkeet

Psilosybiinisienten kasvattamisesta tai sen yrittämisestä, myynnistä, välittämisestä tai muusta levityksen yrityksestä sekä hallussapidosta tai sen yrityksestä tuomitaan huumauainerikoksesta.

Lainaus käyttäjältä: Rikoslaki 20. luku, Huumausainerikoksista
1 § Huumausainerikos
Joka laittomasti

1) valmistaa tai yrittää valmistaa huumausainetta taikka viljelee tai yrittää viljellä kokapensasta, kat-kasvia (Catha edulis) tai Psilosybe-sieniä,
3) tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta taikka kuljettaa tai kuljetuttaa tai yrittää kuljettaa tai kuljetuttaa huumausainetta,
4) myy, välittää, toiselle luovuttaa tai muulla tavoin levittää tai yrittää levittää huumausainetta, tai
5) pitää hallussaan tai yrittää hankkia huumausainetta,
on tuomittava huumausainerikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Erittäin suureen määrään, suureen rahalliseen voittoon, järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvästä tai alaikäisiin liittyvässä huumausainerikoksessa tuomitaan törkeään huumausainerikoksesta, jos rikos arvioidaan kokonaisuutena törkeäksi.

Lainaus käyttäjältä: Rikoslaki 20. luku, Huumausainerikoksista
2 § Törkeä huumausainerikos

Jos huumausainerikoksessa
1) rikoksen kohteena on erittäin vaarallinen huumausaine tai suuri määrä huumausainetta,
2) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä,
3) rikoksentekijä toimii sellaisen rikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen ryhmän jäsenenä,
4) aiheutetaan usealle ihmiselle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa, tai
5) levitetään huumausainetta alaikäisille tai muuten häikäilemättömällä tavalla
ja huumausainerikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä huumausainerikoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Käyttämisestä ja pienen määrän omaa käyttöä varten hallussapitämisestä tai ostamisesta sekä sen yrityksestä tuomitaan huumausaineen käyttörikoksesta.

Lainaus käyttäjältä: Rikoslaki 20. luku, Huumausainerikoksista
2 a § Huumausaineen käyttörikos
Joka laittomasti käyttää taikka omaa käyttöä varten pitää hallussaan tai yrittää hankkia vähäisen määrän huumausainetta, on tuomittava huumausaineen käyttörikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Huumausainerikoksessa käytetettävän välineen tai aineen hankkija tuomitaan huumausainerikoksen valmistelusta. Yritys rangaistava.

Lainaus käyttäjältä: Rikoslaki 20. luku, Huumausainerikoksista
3 § Huumausainerikoksen valmistelu

Joka tehdäkseen 1 §:n 1–4 kohdassa tarkoitetun rikoksen valmistaa, tuo maahan, hankkii tai vastaanottaa tällaisen rikoksen tekemiseen soveltuvan välineen, tarvikkeen tai aineen, on tuomittava huumausainerikoksen valmistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.

Tieten tahtoen huumausaineen valmistusta tai viljelyä varten välineitä tai aineita valmistava, luovuttava tai välittävä tuomitaan huumausainerikoksen edistämisestä. Yritys rangaistava.

Lainaus käyttäjältä: Rikoslaki 20. luku, Huumausainerikoksista
4 § Huumausainerikoksen edistäminen

Joka
1) huumausaineen laitonta valmistusta, viljelyä, maahantuontia tai maastavientiä varten valmistaa, kuljettaa, luovuttaa tai välittää välineitä, tarvikkeita tai aineita tietäen, että niitä käytettäisiin tähän tarkoitukseen, tai
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun huumausainerikoksen edistämisen yritys on rangaistava.

Lainaus käyttäjältä: Rikoslaki 20. luku, Huumausainerikoksista
4 a § Törkeä huumausainerikoksen edistäminen
Jos huumausainerikoksen edistämisessä rikoksentekijä toimii huumausainerikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenenä ja
1) rikoksen kohteena oleva väline, tarvike tai aine on tarkoitettu erittäin vaarallisen huumausaineen tai suuren huumausainemäärän valmistukseen, viljelyyn, maahantuontiin tai maastavientiin taikka
2) huumausainerikoksen edistämisellä tai edistettävällä rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä
ja huumausainerikoksen edistäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä huumausainerikoksen edistämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.
Edellä 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla tehdyn törkeän huumausainerikoksen edistämisen yritys on rangaistava.

Törkeän huumausainerikoksen paljastamatta jättämisestä seuraa syyte.

Lainaus käyttäjältä: Rikoslaki, 15. luku Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan
10 § Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen

Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Lainaus käyttäjältä: Rikoslaki, 5. luku Yrityksesta ja osallisuudesta
3 § Rikoskumppanuus
Jos kaksi tai useammat ovat yhdessä tehneet tahallisen rikoksen, rangaistaan kutakin rikoksen tekijänä.

Lainaus käyttäjältä: Rikoslaki, 5. luku Yrityksesta ja osallisuudesta
5 § Yllytys
Joka tahallaan taivuttaa toisen tahalliseen rikokseen tai sen rangaistavaan yritykseen, tuomitaan yllytyksestä rikokseen kuten tekijä.

Lainaus käyttäjältä: Rikoslaki, 5. luku Yrityksesta ja osallisuudesta
6 § Avunanto
Joka ennen rikosta tai sen aikana neuvoin, toimin tai muilla tavoin tahallaan auttaa toista tahallisen rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemisessä, tuomitaan avunannosta rikokseen saman lainkohdan mukaan kuin tekijä. Rangaistusta määrättäessä sovelletaan kuitenkin, mitä 6 luvun 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa sekä 2 ja 4 momentissa säädetään.

Yllytyksestä rangaistavaan avunantoon rangaistaan avunantona.

Lainaus käyttäjältä: Rikoslaki 6. luku
8 § Rangaistusasteikon lieventäminen

Rangaistus määrätään noudattaen lievennettyä rangaistusasteikkoa, jos:
3) tekijä tuomitaan avunantajana rikokseen soveltaen, mitä 5 luvun 6 §:ssä säädetään, tai hänen osallisuutensa rikokseen on muutoin muiden osallisuutta selvästi vähäisempi;


Taikasienestäjien kanssa toimimisesta

Laki kieltää monipuolisesti yritykset auttaa psilosybiinisienten kasvatuksesta kiinnostunutta kaveria. Mikään laki ei kuitenkaan velvoita bustaamaan kaveria kasvatuksesta, ellei kyseessä ole törkeä huumausainerikos.

Taikasienten kasvattamiseen soveltuvien välineiden, tarvikkeiden ja aineiden välitys ja luovutus on laitonta, jos tietää, että niitä käytetään tähän tarkoitukseen.

Jos tekijä toimii jonkin järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenenä, voidaan häntä syyttää törkeästä huumauainerikoksen edistämisestä. Ei siis kannata perustaa huumeiden tuotantoa harjoittavaa rikollisryhmää.
Lainaus käyttäjältä: Rikoslaki 20. luku, Huumausainerikoksista
4 § Huumausainerikoksen edistäminen

Joka
1) huumausaineen laitonta valmistusta, viljelyä, maahantuontia tai maastavientiä varten valmistaa, kuljettaa, luovuttaa tai välittää välineitä, tarvikkeita tai aineita tietäen, että niitä käytettäisiin tähän tarkoitukseen, tai
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun huumausainerikoksen edistämisen yritys on rangaistava.
Lainaus käyttäjältä: Rikoslaki 20. luku, Huumausainerikoksista
4 a § Törkeä huumausainerikoksen edistäminen
Jos huumausainerikoksen edistämisessä rikoksentekijä toimii huumausainerikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenenä ja
1) rikoksen kohteena oleva väline, tarvike tai aine on tarkoitettu erittäin vaarallisen huumausaineen tai suuren huumausainemäärän valmistukseen, viljelyyn, maahantuontiin tai maastavientiin taikka
2) huumausainerikoksen edistämisellä tai edistettävällä rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä
ja huumausainerikoksen edistäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä huumausainerikoksen edistämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.
Edellä 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla tehdyn törkeän huumausainerikoksen edistämisen yritys on rangaistava.

Törkeän huumausainerikoksen paljastamatta jättämisestä seuraa syyte.

Lainaus käyttäjältä: Rikoslaki, 15. luku Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan
10 § Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen

Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Jos suoritatte huumauainerikoksen porukalla, niin kaikkia rangaistaan tekijänä.

Lainaus käyttäjältä: Rikoslaki, 5. luku Yrityksesta ja osallisuudesta
3 § Rikoskumppanuus
Jos kaksi tai useammat ovat yhdessä tehneet tahallisen rikoksen, rangaistaan kutakin rikoksen tekijänä.

Jos yllytät kaverisi kasvattamaan sieniä tai yrittämään sitä, tuomitaan sinut samalla tavalla kuin tekijä, eli siis huumauainerikoksen mukaan.

Lainaus käyttäjältä: Rikoslaki, 5. luku Yrityksesta ja osallisuudesta
5 § Yllytys
Joka tahallaan taivuttaa toisen tahalliseen rikokseen tai sen rangaistavaan yritykseen, tuomitaan yllytyksestä rikokseen kuten tekijä.

Jos neuvoo tai muuten tahallaan auttaa taikasienten kasvattajaa ennen rikosta tai sen aikana, syytetään avunannosta huumausainerikokseen. Avunannosta tuomitaan saman lainkohdan mukaan kuin rikoksen tekijä, eli huumausainerikoksesta, kuitenkin lieventäen tuomiota lievennysasteikon mukaisesti.

Lainaus käyttäjältä: Rikoslaki, 5. luku Yrityksesta ja osallisuudesta
6 § Avunanto
Joka ennen rikosta tai sen aikana neuvoin, toimin tai muilla tavoin tahallaan auttaa toista tahallisen rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemisessä, tuomitaan avunannosta rikokseen saman lainkohdan mukaan kuin tekijä. Rangaistusta määrättäessä sovelletaan kuitenkin, mitä 6 luvun 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa sekä 2 ja 4 momentissa säädetään.

Yllytyksestä rangaistavaan avunantoon rangaistaan avunantona.

Lainaus käyttäjältä: Rikoslaki 6. luku
8 § Rangaistusasteikon lieventäminen

Rangaistus määrätään noudattaen lievennettyä rangaistusasteikkoa, jos:
3) tekijä tuomitaan avunantajana rikokseen soveltaen, mitä 5 luvun 6 §:ssä säädetään, tai hänen osallisuutensa rikokseen on muutoin muiden osallisuutta selvästi vähäisempi;

Seurauksista
Tässä luvussa käsitellään sitä, mitä tapahtuu, jos jää kiinni jostakin yllä luetetellusta teosta kiinni.

Huomatkaa, että vankeudella tarkoitetaan niin ehdollista kuin ehdotontakin vankeutta, vaikkakin ehdollinen vankeus on näistä se todennäköisempi. Pelkistä sakoista ei tule merkintää rikosrekisteriin.


Huumausainerikosta varten hankitut tavarat menetetään valtiolle.

Lainaus käyttäjältä: Rikoslaki 20. luku, Huumausainerikoksista
6 § Menettämisseuraamus

Valtiolle menetetyksi on tuomittava:
1) välineet, tarvikkeet tai aineet, joita on käytetty tässä luvussa tarkoitetun rikoksen tekemiseen tai jotka on tähän tarkoitukseen hankittu; sekä
Muutoin on noudatettava, mitä 10 luvussa säädetään.

Jos rikos on käyttötilanteen, olosuhteiden tai huumausaineen määrän ja laadun huomioon ottaen vähäinen, voidaan syytteistä luopua ja jättää rangaistus tuomitsematta. Näin myös, mikäli tekijä hakeutuu sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymään hoitoon.

Lainaus käyttäjältä: Rikoslaki 20. luku, Huumausainerikoksista
7 § Toimenpiteistä luopuminen

Huumausaineen käytöstä ja huumausaineen käyttöön liittyvästä muusta tässä luvussa mainitusta rikoksesta voidaan, sen lisäksi mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa tai tässä laissa säädetään, jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos rikosta on huumausaineen määrä ja laatu, käyttötilanne sekä olosuhteet muutoinkin huomioon ottaen pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Syyte voidaan myös jättää nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos tekijä on hakeutunut sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymään hoitoon.

Kärpässienistä
Punakärpässieni eli amanita muscaria on lääkeainelistalla (Lääkeluettelon liite 2 Lääkeluettelon rohdokset), joten sen maahantuonti, varastointi, myyminen ja luovuttaminen on lain vastaista. Lain rikkomisesta seuraa lääkerikos. Punakärpässieniä voi kuitenkin vapaasti hallussapitää ja käyttää (sekä kerätä?).
Lainaus käyttäjältä: Rikoslaki 44 luku Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista
5 § Lääkerikos
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lääkelain tai lääkkeiden valvontaa koskevan, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 100 a tai 235 artiklan nojalla annetun asetuksen taikka niiden nojalla annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti
1) valmistaa, tuo maahan, varastoi, pitää myynnissä tai luovuttaa lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä,
---
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lääkerikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Psykoosi se siellä vain surisee.


Poissa Avalon

  • Viestejä: 350
  • Karma: 28
  • Profiili
Kysymyksiä ja vastauksia:

Jos koulutan koirani etsimään taikasieniä ja poliisi saa tämän selville, menetänkö koirani?

Todennäköisesti et.

Et voi saada eläimenpitokieltoa, koska kyseessä ei ole eläinsuojelurikos. Menettämisseuraamus on mahdollinen, sillä:
Rikoslaki 10 luku, 4§:
"Rikoksentekovälineen menettäminen
Menetetyksi voidaan tuomita myös:
1) esine tai omaisuus, jota on käytetty tahallisen rikoksen tekemisessä".


Eräässä väkivaltatapauksessa koira oli ainakin menetetty valtiolle. Todennäköisesti menettämisseuraamusta ei tule, mikäli koiraa ei ole hankittu pelkkässä rikollisessa tarkoituksessa. Itse ainakin pitäisin menettämisseuraamusta tällöin kohtuuttomana.

Onko ns. growboxin tilaaminen Suomeen laitonta
Kyllä on, sillä kyseessä on väline, joka on tarkoitettu taikasienien kasvattamiseen. Huumausaine rikoksen valmistelu on rikos.

Saanko kasvattaa taikasieniä koriste- tai tieteelliseen käyttöön?
Et saa, se on huumausainerikos.

Huumausainelaki 1. luku, Yleiset säännökset 7 §:
"Eräiden kasvien ja sienien viljelykielto
Kat-kasvin (Catha edulis), Psilosybe-sienien ja kokapensaan viljely on kielletty."
Psykoosi se siellä vain surisee.


Poissa Panu

 • Luotettava siententunnistaja
  • Viestejä: 106
  • Karma: 17
  • Profiili
Taikasienten kerääminen on luonnollisesti rikos, mutta entä niiden etsiminen?

Oletetaan, että haluan perustaa yrityksen joka tarjoaa konsulttipalveluja ihmisille suippumadonlakkien etsimisen helpottamiseksi. Kukaan ei siis poimisi sieniä maasta vaan vetäisin ainoastaan ryhmää, mikä kiertäisi potentiaalisilla sienipaikoilla ja opettaisin miten ja mistä sieniä kannattaa ruveta etsimään. Suippumadonlakkeihin sai käsittääkseni koskea, kunhan ei irroita niitä maasta?

Mitä laki sanoo tästä?


Poissa Avalon

  • Viestejä: 350
  • Karma: 28
  • Profiili
Riippunee tasan siitä, pitääko virkavalta uskottavana, että toimintasi ei ole avunantoa rikokseen. Eli jos heistä toimintasi tarkoitus on antaa neuvoja siihen, mistä löytyy suippumadonlakkeja, jotta niitä voisi käyttää rikokseen, on homma laitonta. Tämä lienee kuitenkin suhteellisen hankalaa näyttää toteen, jos toiminta tosiaan rajoittuu kuvaamallasi tavalla ja tuot selvästi ilmi keräämisen olevan rikollista ja näin epätoivottavaa. Tällä tavalla uskon kaikenmaailman bongikauppojenkin saavan oikeutuksena, kun vaan tarpeeksi leikitään, ettei olla rikollisten asialla.
Kuten sanoit, paikoilla haahuilu ja sinne haahuilijoiden vieminen ei itsessään ole kuitenkaan laitonta. Minäkin luontokuvaan ihan kaikkien pykälien mukaisesti.

Erijuttu tietenkin on, miten fiksua on virkavallan pinnaa venyttää ja roudata kaiken maailman hiippareita hippien sienestysmaille ;). Eriasia varmaan vielä on, suuntaatko konsulttipalvelusi esim. poliiseille, maanomistajille, biologeille vai psykedeelisen teknon elämäntapaharrastajille.

Alla virallinen pykälä:
"Rikoslain 5 luvun 3 §: Joka, toisen rikosta tehdessä taikka sitä ennen, tahallansa on neuvolla, toimella tahi kehotuksella tekoa edistänyt, on avunannosta rikokseen, jos se saatettiin täytäntöön, taikka, yrityksen ja täytetyn rikoksen saman rangaistuksen alaisina ollessa, jäi yritykseen, tuomittava sen lainpaikan mukaan, jota olisi pitänyt käyttää, jos hän olisi ollut rikoksen tekijä, mutta yleistä lajia oleva rangaistus kuitenkin sillä tavalla vähennettävä, kuin 3 luvun 2 §:n mukaan vähennetään siltä, joka on täyttänyt viisitoista, vaan ei kahdeksaatoista vuotta. Jos rikos jäi sellaiseen yritykseen, joka on 4 luvun 1 §:n mukaan rangaistava; tuomittakoon auttajalle korkeintaan puoli siitä rangaistuksesta, joka hänelle olisi voitu tuomita, jos tekijä olisi rikoksen täyttänyt."

EDIT: Bongikauppahuomio oli typerä, koska liittyy toiseen lakiin, koska kyseessä ei millään muotoa ole avunanto. Ainakaan tietääkseni.
Psykoosi se siellä vain surisee.


Poissa Panu

 • Luotettava siententunnistaja
  • Viestejä: 106
  • Karma: 17
  • Profiili
Riippunee tasan siitä, pitääko virkavalta uskottavana, että toimintasi ei ole avunantoa rikokseen. Eli jos heistä toimintasi tarkoitus on antaa neuvoja siihen, mistä löytyy suippumadonlakkeja, jotta niitä voisi käyttää rikokseen, on homma laitonta. Tämä lienee kuitenkin suhteellisen hankalaa näyttää toteen, jos toiminta tosiaan rajoittuu kuvaamallasi tavalla ja tuot selvästi ilmi keräämisen olevan rikollista ja näin epätoivottavaa. Tällä tavalla uskon kaikenmaailman bongikauppojenkin saavan oikeutuksena, kun vaan tarpeeksi leikitään, ettei olla rikollisten asialla.
Kuten sanoit, paikoilla haahuilu ja sinne haahuilijoiden vieminen ei itsessään ole kuitenkaan laitonta. Minäkin luontokuvaan ihan kaikkien pykälien mukaisesti.

Erijuttu tietenkin on, miten fiksua on virkavallan pinnaa venyttää ja roudata kaiken maailman hiippareita hippien sienestysmaille ;). Eriasia varmaan vielä on, suuntaatko konsulttipalvelusi esim. poliiseille, maanomistajille, biologeille vai psykedeelisen teknon elämäntapaharrastajille.

Alla virallinen pykälä:
"Rikoslain 5 luvun 3 §: Joka, toisen rikosta tehdessä taikka sitä ennen, tahallansa on neuvolla, toimella tahi kehotuksella tekoa edistänyt, on avunannosta rikokseen, jos se saatettiin täytäntöön, taikka, yrityksen ja täytetyn rikoksen saman rangaistuksen alaisina ollessa, jäi yritykseen, tuomittava sen lainpaikan mukaan, jota olisi pitänyt käyttää, jos hän olisi ollut rikoksen tekijä, mutta yleistä lajia oleva rangaistus kuitenkin sillä tavalla vähennettävä, kuin 3 luvun 2 §:n mukaan vähennetään siltä, joka on täyttänyt viisitoista, vaan ei kahdeksaatoista vuotta. Jos rikos jäi sellaiseen yritykseen, joka on 4 luvun 1 §:n mukaan rangaistava; tuomittakoon auttajalle korkeintaan puoli siitä rangaistuksesta, joka hänelle olisi voitu tuomita, jos tekijä olisi rikoksen täyttänyt."

Tuo olisi juuri homman idea, etta tekisin taysin selvaksi keraamisen olevan laitonta ja tuomittavaa. Mitaan neuvoja sienten kayton suhteen yms. en tietenkaan voisi antaa. Eli keraamisen ollessa laillista poliisille jaa tehtava nayttaa toteen, etta "asiakkaat" kayttaisivat saamaan tietoa rikokseen = suippumadonlakkien keraamiseen. Eikos tuo ole kuitenkin ilmiselvaa mihin asiakkaat tietoa kayttavat vai minkalaista todistusaineistoa poliisit tarvitsisivat tarpeellisen nayton keraamiseen? Mistakohan instanssista yms. voisin asiaa tarkemmin kysella? Tarkoitus ei ole ko. konsultointipalvelua perustaa vaan ihan puhtaasta uteliaisuudesta haluaisin tietaa.

Onneksi virkavallan pinnan venyttaminen ei ole laitonta. Tosin saattaahan olla, etta hyvin nopeasti tulisi lisays tuohon lakiin koskien laittomia sienia. Suomen suippumadonlakeista tuskin kerataan promilleakaan, joten uskoisin potentiaalisia maita ja mantuja jaavan jopa hipeiltakin yli :) Voisin kuvitella kohderyhman olevan kaytannossa 99 % aloittelevia psykedeelien kayttajia, mita nyt jokunen siviiliasuinen poliisi eksyisi tekemaan valilla raporttia toiminnasta.


Poissa Avalon

  • Viestejä: 350
  • Karma: 28
  • Profiili
Niin, olennaistahan tuossa taitavat olla sun omat tarkoitusperäsi, tietosi ja luulosi. Jos tavalla tai toisella voidaan näyttää toteen, että olet tietoinen asiakkaittesi tulevan järjestämillesi luontokierroksille saadakseen neuvoja huumeiden keräämisen ja -käytön mahdollistamiseen, lienee mahdollista, että virkavalta pyytää/määrää sinut lopettamaan kierrokset (Tämänkaltaisia tietoja voisivat ehkäpä olla asiakkaiden haaliminen tältä käyttämältämme rötöstely-sivustolta; asiakkaiden sinulle laittamat viestit, joista selviää heidän rikolliset päämääränsä tai jotain saman suuntaista). Ehkä.

Rangaistustahan sinulle ei voida ilmeisesti antaa ennen kun jotenkin selviää, että asiakkaasi ovat todellakin yrittämässä/toteuttamassa rikosta. Se on oman tulkintani mukaan selkeästi lainkohta. Tämän sivuston harrastama spekulaatio on aivan laillista, koska eihän täällä kukaan oikeasti ole mitään rikollista yrittänyt O:-). Minusta ei ole näin spekulaatiivisella tasolla ilmiselvää, mihin tietoja käytetään, koska oikeasti tuon kaltainen kierros saattaisi houkutella monennäköisiä ihmisiä, joita jo aiemmassa viestissäni hieman erottelin.

En jaksaisi uskoa, että mitään erityistä lainmuutosta sieniä koskein olisi (todennäköisesti koskaan) tulossa, koska kyseinen laki kattaa jo selkeästi sen, mitä sen kuuluukin, eikä sen laajentaminen joihinkin epämääräisiin pikkujuttuihin ole varmasti kenestäkään mielekästä. Se on jo nykyisellään sen verran fiksu, että kattaa hyvin ne jutut, mihin se on tarkoitettukin.

En yhtään jaksa selata ennakkotapauksia (saati keksiä, millä hakusanalla sopivan ennakkotapauksen voisi löytää) joten vaikeatahan tämä mun mutuiluni on toteen näyttää.

Sopivia tahoja yhteydenottoon voisivat olla erinäiset lainoppineet, esimerkiksi syyttäjät, joiden työnkuvaan kuuluu juuri nostaa syyte, jos näyttö on heistä riittävä. Lisäksi huumepoliisi osannee myös auttaa tämänkaltaisissa kysymyksissä. On kuitenkin huomattava, että tämänkaltainen spekulatiivinen tilanne on hieman haastava, koska se voisi tosimaailmassa tapahtua monella eri tavalla (mistä asiakkaat tulevat, millaisia he ovat, mitä satut kierroksella sanomaan, kuka nostaa haloon yms...) mitkä vaikuttavat sitten syyttäjän arvostelmaan näytöstä.

Faktahan on, että jos sinulla ei ole aikomusta auttaa huumeihmisiä, vaan teet kierroksia esim. mainitsemilleni biologeille, ei varmasti tule ongelmia. Mutta koska kaikkia varmasti epäilyttää kovasti todelliset pyrkimyksesi, on mahdollista, että kaikesta poliittisesta korrektiudestasi huolimatta jokin juttu lipsahtaa niin, että alkaakin olla näyttöä siitä, että sinusta on aika kivaa (ja vieläpä tarkoituksesi), että huumausaineiden keräämiseen liittyvä tietous leviää useammalle käytöstä kiinnostuneelle, jotka laittaisivat ne käytäntöön.

VIRALLINEN DISCLAIMERI: Niinnottajoo, voi olla että olen kaikessa sanomassani väärässä taikka sitten olenkin täysin oikeassa. Minusta olen oikeassa, erityisesti niissä kohdissa, jossa sanon, etten ole varma.
Psykoosi se siellä vain surisee.


Poissa Skeeba

  • Viestejä: 15
  • Karma: 1
  • Profiili
Tästä jo chatissä olikin, mutta jätän tän tähän nyt muillekin:

"Korkeimmassa oikeudessa (KKO) erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi on katsottu ainakin amfetamiini,[6] kokaiini,[7] heroiini,[8] buprenorfiini,[9] ekstaasi,[10] gamma,[11][12] ja fentanyyli[13][14] sekä käräjäoikeudessa psilosybiinisienet.[15] KKO:n ennakkoratkaisu ohjaa tuomioistuinten ratkaisukäytäntöä alemmissa oikeusasteissa."

http://fi.wikipedia.org/wiki/Huumausainerikos_Suomessa#Eritt.C3.A4in_vaarallinen_huumausaine
http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/se-oli-typera-paahanpisto-mies-sai-tuntuvan-tuomion-sienikokeilustaan/3393618


Poissa SieniKoira

  • Viestejä: 25
  • Karma: 1
  • Profiili
Mites sitten tämä:
https://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/korkein-oikeus-linjasi-taikasienet-eivat-ole-erittain-vaarallinen-huumausaine/6454466


"Taikasieniksikin" kutsuttuja, huumaavia psilosybiinisieniä ei voida pitää rikoslain tarkoittamana erittäin vaarallisena huumausaineena, korkein oikeus linjasi tänään antamassaan ennakkopäätöksessä.


Lainaus
KKO teki linjanvedon tapauksessa, jossa forssalaismies oli tuomittu ehdottomaan vankeuteen psilosybiinisienten kasvattamisesta, sadon levittämisestä ystävilleen ja yli sadan kasvattamiseen tarkoitetun kasvatusalustan tilaamisesta postitse.
No sienikoirahan se täällä :)


Poissa universumi

  • Viestejä: 10
  • Karma: 0
  • Profiili
Mites sitten tämä:
https://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/korkein-oikeus-linjasi-taikasienet-eivat-ole-erittain-vaarallinen-huumausaine/6454466


"Taikasieniksikin" kutsuttuja, huumaavia psilosybiinisieniä ei voida pitää rikoslain tarkoittamana erittäin vaarallisena huumausaineena, korkein oikeus linjasi tänään antamassaan ennakkopäätöksessä.


Lainaus
KKO teki linjanvedon tapauksessa, jossa forssalaismies oli tuomittu ehdottomaan vankeuteen psilosybiinisienten kasvattamisesta, sadon levittämisestä ystävilleen ja yli sadan kasvattamiseen tarkoitetun kasvatusalustan tilaamisesta postitse.


Tämähän on varsinainen break-through. 1v  2kk ehdoton ----> 60pv ehdollista.

Jos pelataan kortit oikein, nämä ovat kohta laillisia.
"I was about to touch the God... You mind?"


Poissa syväluoto

  • Viestejä: 135
  • Karma: 15
  • Profiili
Jos lainsäädännön lisäksi kiinnostaa myös oikeuskäytäntö, niin tässä liitteenä olevissa kuvissa tuore tuomio itiöiden tilaamisesta.
Tajunta laajenee niin paljon, että ennen pitkää sinne mahtuu muutakin kuin psykedeelit